Adres e-mail a dane osobowe (wyrok WSA w Warszawie z dnia 19.09.2022 r. sygn. akt:
II SA/Wa 559/22). – wprowadzenie do zagadnienia

W dzisiejszej publikacji zastanowimy się nad zagadnieniem związanym z imiennym adresem e-mail, który
jest wykorzystywany podczas zakupów w branży e-commerce. Odpowiemy sobie na pytanie – czy adres
imienny poczty elektronicznej (e-mail) stanowi danę osobową, która podlega ochronie przewidzianej m.in.
w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. 2016, L 119, s. 1) – zw. dalej: „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – zw. dalej: „ustawą”.

E-commerce a ochrona danych osobowych (służbowa poczta elektroniczna RODO)

„W zdaniu drugim motywu 14 RODO wyjaśniono, że RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych
dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych
o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej. W związku z powyższym RODO chroni
dane osobowe możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych i wyklucza spod tej ochrony dane dotyczące
osób prawnych. Wynika to z faktu, że podmiotom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do
prywatności. Istota sprawy w niniejszym postępowaniu sprowadza się do oceny czy adresy imienne poczty
elektronicznej skarżącego: (…) oraz (…) należy zakwalifikować do katalogu danych, o których stanowi art. 4
pkt 1 RODO. Zdaniem Sądu, rację ma Prezes UODO stwierdzając w zaskarżonym postanowieniu, że
kwestionowane przetwarzanie adresów e-mail, jako danych kontaktowych osoby prawnej, wyklucza
traktowanie ich w postępowaniu administracyjnym w oparciu o przepisy RODO, jako wyłącznie danych
osobowych osoby fizycznej. Ww. adresy e-mail są bowiem adresami związanymi z istnieniem osoby
prawnej, ponieważ utworzone zostały w ramach działalności osoby prawnej do kontaktu z podmiotami
zewnętrznymi oraz w celu prowadzenia działań na rzecz pozyskania nowych klientów. To, że do skarżącego

 • prezesa spółek – skierowano maile z ofertą przeznaczoną dla Zarządu spółki, nie zmienia faktu, że
  wykorzystano do tego dane firmy. W takiej sytuacji imienny adres e-mail nie może zostać uznany za daną
  identyfikującą osobę fizyczną, ponieważ jest wykorzystywany w działalności osoby prawnej, i tym samym
  należało przyjąć, że kwestionowane przetwarzanie adresów e-mail, stanowiących dane kontaktowe osoby
  prawnej, wyklucza traktowanie ich w postępowaniu administracyjnym w oparciu o RODO, jako wyłącznie
  danych osobowych osoby fizycznej.”.

Wykorzystywanie danych email – ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 19 września 2022 r., sygn. akt: II SA/Wa 559/22

Należy powtórzyć za wyrokiem WSA w Warszawie, że – „Adresy imienne poczty elektronicznej, utworzone
i używane jako dane kontaktowe osoby prawnej, nie zaliczają się do danych osobowych określonych w art.
4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L 2016.119.1).”.

Ważna definicja danych osobowych, która wynika z przepisów RODO

Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 1 RODO – przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.