Punkty karne a RODO – wprowadzenie do zagadnienia – przegląd orzecznictwa TSUE (analiza w oparciu o C-439/19 z
22.06.2021 r.).

W dzisiejszej publikacji poruszymy zagadnienie związane z danymi o punktach karnych, które są gromadzone w krajowych rejestrach oraz o ochronie tych danych przez pryzmat obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

W dniu 22 czerwca 2021 r. zapadło bardzo istotne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie
danych o punktach karnych kierowców a obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2016, L 119, s. 1) – zw. dalej: „RODO”.
Przedmiotowe zagadnienie zostanie przeanalizowane przez pryzmat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 czerwca 2021 r., sygn. akt: C-439/19 – zw. dalej: „wyrok TSUE”.

Dane osobowe a punkty karne (ochrona danych RODO)

Za wyrokiem TSUE zasadnym jest powtórzenie, że:

 1. „Art. 10 rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do przetwarzania danych osobowych dotyczących
  punktów karnych nakładanych na kierowców pojazdów za wykroczenia drogowe.”.
 2. „Przepisy rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a w szczególności
  jego art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 lit. e i art. 10, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym,
  które zezwalają organowi publicznemu prowadzącemu rejestr, w którym wpisywane są punkty karne nakładane na kierowców
  pojazdów za wykroczenia drogowe, na ujawnianie tych danych podmiotom gospodarczym w celu ponownego wykorzystania.”.
 3. „Zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu,
  by trybunał konstytucyjny państwa członkowskiego, do którego wniesiono skargę na ustawodawstwo krajowe,
  które w świetle orzeczenia Trybunału wydanego w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
  okazuje się niezgodne z prawem Unii, postanowił w oparciu o zasadę pewności prawa, że skutki prawne tego ustawodawstwa
  zostaną utrzymane do dnia ogłoszenia przez ten sąd wyroku, którym ostatecznie rozstrzygnie on tę skargę konstytucyjną.”.
 4. „Przepisy rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a w szczególności
  jego art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 lit. e i art. 10, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym,
  które nakładają na organ publiczny prowadzący rejestr, w którym wpisywane są punkty karne nakładane na kierowców pojazdów
  za wykroczenia drogowe, obowiązek publicznego ujawniania tych danych, nie przewidują zaś obowiązku wykazania
  przez osobę żądającą dostępu szczególnego interesu w ich uzyskaniu.”.

Czy mandat i punkty karne są danymi chronionymi przez pryzmat obowiązujących przepisów RODO?

Warto jest powtórzyć, że punkty karne za wykroczenia drogowe podlegają regulacjom RODO i okoliczność ta została potwierdzona
przez skład orzekający w wyroku TSUE. Zatem sam mandat i posiadane przez danego kierowcę punkty karne, które to dane
znajdują się w specjalnym rejestrze – objęte są ochroną prawną na gruncie przepisów RODO. Reasumując – punkty karne
wpisane do krajowego rejestru pojazdów i ich kierowców są chronione przepisami RODO i w tym zakresie każdy kierowca
powinien o tym pamiętać oraz dążyć do przestrzegania jego praw na gruncie przepisów związanych z ochroną danych osobowych Unii Europejskiej.