Egzekucja komornicza bazy danych osobowych znanej platformy internetowej – analiza zagadnienie
przez pryzmat stanowiska zaprezentowanego przez Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 22 lutego
2024 r., sygn. akt: C-693/22.

Dzisiejsza publikacja traktować będzie o zagadnieniu związanym z egzekucją komorniczą w odniesieniu do bazy danych osobowych,
która należała do znanej platformy internetowej. W tym miejscu warto jest wyjaśnić, że właściciele tejże platformy internetowej twierdzili,
że taka baza danych posiada określoną wartość rynkową i może stanowić przedmiot egzekucji komorniczej.

Egzekucja komornica bazy danych osobowych jako przedmiotowe zagadnienie zostanie przeanalizowane przez pryzmat stanowiska zaprezentowanego przez
Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. akt: C- 692/22.

Egzekucja komornicza bazy danych osobowych – wprowadzenie do zagadnienia

Warto jest wskazać na obowiązujące przepisy w zakresie ochrony baz danych. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386) – zw. dalej: „ustawą” – Producentowi bazy danych przysługuje
wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.
Dodatkowo zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy – domniemywa się, że producentem jest osoba, której nazwisko lub firmę (nazwę)
w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach bazy danych lub której nazwisko lub firmę (nazwę) podano do publicznej
wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem bazy danych.

Komornik sądowy a dane osobowe – ważny głos Rzecznika Generalnego TSUE

Ogólnie należy wskazać, że w ocenie Rzecznika Generalnego TSUE – sprzedaż bazy danych osobowych użytkowników platformy
internetowej przez komornika jest dopuszczalna na gruncie aktualnych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2016, L 119, s. 1) – zw. dalej: „RODO”.

„Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie
jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych
w myśl zasady proporcjonalności. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych, wolności i zasad uznanych
w Karcie praw podstawowych – zapisanych w Traktatach – w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
domu oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych, wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji,
wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu
oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej.” – tak motyw nr 4 RODO.

Ochrona danych osobowych przez pryzmat stanowiska Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 22
lutego 2024 r.

Stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE potwierdza, że prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym
i należy je postrzegać przede wszystkim przez pryzmat i w kontekście jego funkcji społecznej w myśl zasady proporcjonalności.

Egzekucja komornicza jest zatem możliwa w odniesieniu do baz danych osobowych

W tym miejscu należy wskazać, że stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE jest racjonalne i nie sposób jest się z nim nie zgodzić.
Twierdzenia te są przede wszystkim logiczne, spójne i mają wymiar wysoce społeczny. Cytując dalej należy powtórzyć – „Zdaniem rzecznika
generalnego Priita Pikamäe baza danych osobowych może być pod pewnymi warunkami sprzedana w postępowaniu egzekucyjnym,
nawet jeśli osoby, których te dane dotyczą, nie wyraziły na to zgody.”. Jak czytamy również w mediach – „Rzecznik podkreślił również,
że badanie proporcjonalności, które spoczywa na polskim sądzie, wiąże się z wyważeniem prawa własności spółki będącej wierzycielem
z prawem do ochrony danych osobowych użytkowników rozpatrywanej platformy sprzedaży internetowej.”.