W dzisiejszej publikacji skupimy się na zagadnieniu związanym z danymi osobowymi oraz numerem
rejestracyjnym w pojeździe mechanicznym, a konkretnie odpowiemy na pytanie, czy numer rejestracyjny jest daną osobową.
Zagadnienie to zostanie przeanalizowane przez nas przez pryzmat orzecznictwa – wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt: II SA/Gl 593/18.

Numer rejestracyjny a dane osobowe – zdefiniujmy oba pojęcia

Tytułem wstępu warto jest wyjaśnić czym są dane osobowe. Zgodnie bowiem z ówcześnie obowiązującym
art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), która została
zastąpiona ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – W
rozumieniu ówczesnej ustawy za dane osobowe uważało się wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania
jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie
się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne,
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą
określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Natomiast numerem rejestracyjnym jest indywidualny ciąg liter i liczb, który przypisywany jest do
konkretnego pojazdu mechanicznego. W dalszej części publikacji wykażemy, że numer ten nie jest daną
osobową.

Ochrona danych numer rejestracyjny (RODO numer pojazdu)

Warto jest podążyć za stanowiskiem składu orzekającego – „Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu,
składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż określenie tożsamości osoby parkującej (właściciela,
posiadacza) wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Z tych samych pojazdów korzystają
bowiem często różne osoby, w różnych miejscach, są one niejednokrotnie rejestrowane na więcej niż jeden
podmiot. W takich sytuacjach nie da się powiązać pojazdu z określoną osobą w sposób łatwy i
niewymagający nadzwyczajnych nakładów. Numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę. Istnieje
jednak możliwość oznaczenia pojazdu tzw. tablicami rejestracyjnymi indywidualnymi, na których litera i
cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik
indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Nie ma żadnych
przeszkód, by takie indywidualne oznaczenie w sposób dość łatwy (lub wręcz wprost) pozwalało
zidentyfikować właściciela pojazdu, jeśli będzie to określenie dla niego bardzo charakterystyczne i
zindywidualizowane, pozwalające się zorientować o jaką osobę chodzi. Są to jednak przypadki marginalne.”.

W dalszej części skład orzekający wyjaśnił, że (…) „Aby ten korzystny system (parkingowy) mógł
prawidłowo funkcjonować, konieczne jest powiązanie danego pojazdu (poprzez pełny numer rejestracyjny,
by nie było żadnych wątpliwości co do identyfikacji pojazdu) z czasem i miejscem parkowania.”. Nie zaś z
osobą kierowcy. „Przyjęte w uchwale rozwiązania są więc prawidłowe i nie naruszają zasad
konstytucyjnych oraz szczegółowych przepisów ustawowych i podustawowych, w tym podanych w
skardze.”.

Czy numer rejestracyjny jest daną osobową?

Nie. Jak zostało wykazane powyżej – numer rejestracyjny nie jest daną osobową, jednakże w praktyce
zwraca się uwagę na sytuacje marginalne, jednakże zagadnienie to wymaga odrębnego wyjaśnienia w
osobnej publikacji.