W dniu dzisiejszym skupimy się na zagadnieniu związanym z aktem o usługach cyfrowych (AUC), który reguluje środowisko cyfrowe
i nakłada na platformy internetowe w całej Unii Europejskiej odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. Mogliście Państwo przeczytać już na ten temat w naszym poprzednim artykule.
Poruszamy ten temat obecnie, gdyż akt ten obowiązuje od dnia 17 lutego 2024 r. W publikacji skupimy się na przybliżeniu
zagadnienia związanego z karami, które mogą zostać nałożone za brak dostosowania usług do standardów wynikających z AUC.

Bezpieczeństwo usług IT na pierwszym miejscu

Kwestią nadrzędną, która wynika z treści AUC jest bezpieczeństwo usług informatycznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim regulacje AUC odnoszą się do „platform internetowych”. Tytułem wstępu należy wskazać, że regulacje związane z bezpieczeństwem wynikają z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych). Zgodnie z zamysłem unijnego ustawodawcy przez platformy internetowe należy rozumieć oznacza usługę hostingu, która na żądanie odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania niniejszego rozporządzenia – tak art. 3 lit. i wyżej wymienionego rozporządzenia.

Rodzaje platform, które świadczą usługi IT zobowiązane do dostosowania się do AUC

W tym miejscu warto jest wskazać platformy, które podlegają pod wytyczne AUC:

 • Alibaba AliExpress
 • Amazon Store
 • Apple AppStore
 • Bing
 • Booking.com
 • Facebook
 • Google Play
 • Google Maps
 • Google Search
 • Google Shopping
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Snapchat
 • TikTok
 • Wikipedia
 • X (dawniej Twitter)
 • YouTube
 • Zalando

Podmioty te są szczególnie zobligowane do dostosowania się do obowiązujących przepisów (chodzi o dostosowanie
do AUC w internecie / dostosowanie usług do AUC).

AUC – kary za usługi online

Wyżej wymienione podmioty należą do grupy, która jest szczególnie obserwowana w kontekście przestrzegania
regulacji AUC. To właśnie te podmioty mogą być w określonych sytuacjach adresatami kar, które może nałożyć
na nie regulator. Poniżej prezentujemy możliwe do wystąpienia kary i ich wysokości.

Brak zgodności z AUC – konsekwencje (kary za brak dostosowania usług internetowych do AUC)

Poruszając temat kar związanych z brakiem dostosowania usług internetowych do wymogów AUC nie sposób
jest wskazać za wysokość grzywny, która może zostać nałożona wynosi do 6% rocznego światowego obrotu
danego usługodawcy internetowego w poprzednim roku obrotowym.

Za nieudzielenie informacji bądź udzielenie niekompletnych informacji lub wprowadzenie w błąd i niepoddanie
się kontroli (wszystko w zakresie regulacji bezpośrednio wynikających z AUC), kara grzywny może wynieść do
1% rocznego dochodu lub światowego obrotu danego usługodawcy w poprzednim roku obrotowym.

Podmiotem, który posiada kompetencje do nakładania tych kar jest koordynator ds. usług cyfrowych
(w chwili obecnej w Polsce trwają prace nad ustawą wprowadzającą przedmiotowego regulatora do porządku prawnego).