dr hab. Bogusław Przywora prof. UJD

Radca Prawny

Kontakt

Telefon: +48 12 267 74 51


E-mail: sekretariat@jcjk.pl

Wyszktałcenie

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w 2012 roku.

Specjalizacja

  • prawo administracyjne
  • prawo samorządu terytorialnego
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  • gospodarka nieruchomościami

Doświadczenie zawodowe

Dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (Uniwersytet Jagielloński, 2019 r.), profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego Wydziału Prawa i Ekonomii. Kierownik i współwykonawca grantu pt. De-Radicalisation In Europe And Beyond: Detect, Resolve, And Re-Integrate w ramach projektu SU-GOVERNANCE-09-2020 HORIZON 2020, koordynowanego przez Glasgow Caledonian University w Wielkiej Brytanii.

Odbył staże lub prowadził badania w zagranicznych ośrodkach naukowych w tym na: Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania), Instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytecie w Pecs (Węgry), Narodowym Uniwersytecie „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (Ukraina), w Haga Peace Palace Library (Holandia), Ekonomické Fakultě Technické Univerzity v Ostravě (Czechy), Uniwersytecie w Sztokholmie, Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja), Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki oraz Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym (Ukraina).

Prawnik praktyk. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach administracji publicznej, w tym w organach kontrolnych i nadzorczych. Autor opracowań i ekspertyz m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego, ustrojowego porównawczego i administracyjnego.

Wybrane publikacje naukowe

1) Opracowania monograficzne:

Dobrzeniecki K. Przywora B. (red.), Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym. Pierwsze doświadczenia, Warszawa 2021, ss. 540.

Przywora B., Wróbel A. (red.), Status prawny sędziego. Państwa pozaeuropejskie. Tom. I, Warszawa 2020, ss. 557.

Glumińska-Pawlic J., Przywora B.,Słysz A. (red.), Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2020, ss. 328.

Przywora B. (współautor M. Augustyniak, P. Sularz), Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ss. 204.

Przywora B. (red.), Status prawny sędziego. Państwa europejskie. Tom. I, Warszawa 2019, ss. 595.

Przywora B., Normatywny model przedsądowej nieodpłatnej pomocy prawnej
w Polsce”, Warszawa 2019, ss. 492.

Przywora B. (współautor M. Augustyniak), Organizacja wewnętrza rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza ze wzorami dokumentów, Warszawa 2019, ss. 384.

Przywora B. (współautor M. Borski i R. Glajcar), Postępowanie ustawodawcze
w polskim parlamencie – prawo, zwyczaje i praktyka, Sosnowiec – Katowice – Częstochowa 2015, ss. 241.

Przywora B., Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Kraków 2012,
wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 301.

2) Inne wybrane najnowsze publikacje:

Przywora B. (współautor: Dobrzeniecki K.) Legal basic for introducing restrictions on human rights and fredoms during the first wave of the COVID-19 Pandemic
„Review of European and Comparative Law”, no 46(3)/2021,43-65;  https://doi.org/10.31743/recl.12439, https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/12439/11537.

Przywora B. (współautor M. Ponikowska-Stejskal), A Legal Framework for Teaching Religion and Ethics in the Polish Education System, [in:] Law, Education, and the Place of Religion in Public School. International perspectives, Charles J. Russo (ed.), Routledge (2021).

Przywora B. (współautor: M. Grzybowski), Ku doskonaleniu ustaw – kilka uwag o rozwiązaniach instytucjonalnych w 100-lecie od uchwalenia Konstytucji Marcowej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 4/2021.

Przywora B., Komentarz do art. 1 ustawy o służbie cywilnej, [w:] Prawo urzędnicze, red. K.W. Baran, Warszawa 2021.

Przywora, B., Tryb ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską decyzji Rady Europejskiej (UE, Euroatom) 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, 2(70) 2021, s. 123-140.

Przywora B., Instytucja partii politycznej w Konstytucji, „Przegląd Sejmowy”, nr 3/2021, s. 87–110.

Przywora B. Recenzja pracy: „Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, pod red. M. Granata, t. II, Warszawa 2019, ss. 338, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Zeszyty Prawnicze” 21.1, s. 349-358.

Przywora B. (współautor M. Grzybowski), Wpływ komisji Sejmu RP i szwedzkiego Riksdagu na treść projektów ustaw – analiza porównawcza proceduralnych unormowań regulaminowych, [w:] Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, red. A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Marcin M. Wiszowaty, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 791-803.

Przywora B. Recenzja pracy: Anna Wierzbica (ed.) Supervision and cotrol over local government in Poland and in Austria (Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich), C.H. Beck, pp. 364, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (Das Magazin der Deutsch-Polnischen Juristen Vereinigung)”, nr 4/2020, s. 34-38).

Пшивора Б. (współautor Ільницьки О.), Аналіз проміжних результатів реформи системи місцевого самоврядування в Україні та викликів її продовження „Державне будівництво та місцеве самоврядування” Випуск 35/2018 Харків, s. 21-36.

Przywora B. (współautor Borski M.), Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polskim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej, „Ruch, Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr rok LXXX, z. 2/2018, s. 19-33.

Przywora B., Problematyka ograniczeń w dostępie do napojów alkoholowych na terenie gminy po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 r. Analiza z perspektywy konstytucyjnej, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 5/(134)/2018, s. 45- 63.

Przywora B., Problem zgodności z Konstytucją RP rekompensat za pracę pracownika samorządowego w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2/2018, s. 77-85.

Przywora B., Zasada vacatio legis i konsekwencje prawne jej naruszenia – uwagi na kanwie wybranego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] 60. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Państwo i jego instytucje. Konstytucja–sądownictwo–samorząd terytorialny, red. R. Balicki i M. Jabłoński, Wrocław 2018, s. 325-332.

Пшиворa Б., (współautor Ільницький О.), Правові основи Державного бюджету згідно з Конституцією України, [w:] Current Constitutional issues. A jubilee book on the 40 th anniversary of scientific work of. Prof. Boguslaw Banaszak pod red. E. Castorina, I. Ganfalean, P. Kapusta, J. Michalska, Warszawa 2017, s. 487 – 495.

← Poprzedni

Następny →