Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony bsjptech.pl oraz polityka plików cookies

Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony bsjptech.pl 
oraz polityka plików cookies
 
§ 1
Definicje: 
 
BSJP – BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059648, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 631233016, Regon 277665561, e-mail: office@bsjptech.pl.
 
Portal – strona internetowa działająca pod adresem https://bsjptech.pl/test/ wraz z wszystkimi podstronami.
 
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
Użytkownik – internauta odwiedzający stronę internetową https://bsjptech.pl/test/ oraz jej podstrony.
 
§ 2
1. Użytkownik może skontaktować z BSJP wykorzystując podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail, adres pocztowy, numery telefonów. 
2. W wyniku nawiązania kontaktu Użytkownik może podać dane osobowe np. adres e-mail.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z BSJP są przetwarzane w zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a przede wszystkim w RODO.
 
§ 3
1. Administratorem danych osobowych jest BSJP.
2. BSJP może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Portalu, dostawcy narzędzi służących do obsługi i analityki Portalu.
 
§ 4
1. Użytkownik ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, 
b. odniesieniu do danych przekazanych na potrzeby przygotowywanej oferty do przenoszenia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy BSJP lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
2. Prawa Użytkownika, o których mowa w ust. 1, Użytkownik może realizować poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do BSJP.
3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
§ 5
1. BSJP przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:
a. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na korespondencję od Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z BSJP,
b. marketingowym polegającym na promocji BSJP i jej usług,
c. przygotowania oferty współpracy.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu BSJP i jej usług, udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.
3. BSJP na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych, w tym wysyłania newsletterów. Zgoda, o której mowa wyżej, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 
§ 6
1. Okres przetwarzania danych osobowych przez BSJP: 
a. dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z BSJP będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na korespondencję Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy,
b. dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowywaną ofertą współpracy będą przetwarzane przez czas potrzebny na przygotowanie oferty i na czas jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie przygotowanej oferty, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych,
c. dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez BSJP lub do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. 
 
§ 7
BSJP stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 
§ 8
1. BSJP wykorzystuje w związku z działaniem Portalu pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). 
2.Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny BSJP.
3.Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
b. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia BSJP analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.
 
§ 9
1. Każdy Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Każdy Użytkownik może usunąć pliki cookies już po ich zapisaniu przez BSJP na urządzeniu końcowym w sposób określony przez dostawcę danej przeglądarki internetowej:
3. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub usunięcie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Portalu i świadczonych usług..
 
§ 10
1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.
3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 
§ 11
Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prosimy kierować na adres e-mail office@bsjptech.pl lub adresy poszczególnych biur BSJP wskazanych w zakładce Portalu „Kontakt”.