W dzisiejszej publikacji skupimy się na rozwiązaniach, które daje nam Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”. Przepisy RODO obowiązują od 25 maja 2018 r., jednakże w dalszym ciągu spora część osób nie wie jak należycie korzystać z dobrodziejstw, które ze sobą niosą te regulacje. Dotyczy to sytuacji, w których możemy spróbować przynajmniej w sporej części oczyścić sieć z naszych danych osobowych, numerów telefonów etc. Szczególnie, gdy kiedyś prowadziliśmy jakiś biznes i teraz te dane są przechowywane w różnego rodzaju ogólnodostępnych bazach danych firm.

Dlaczego aspekt bezpieczeństwa danych osobowych jest tak ważny?

Zadbanie o wysokie bezpieczeństwo naszych danych osobowych to m.in.:

a) bezpieczeństwo w odniesieniu do naszej prywatności;
b) brak nękania nas telefonami z różnych miejsc oraz brak uciążliwej korespondencji (zarówno
papierowej oraz elektronicznej);
c) zmniejszenie ryzyka podszywania się kogoś pod naszą osobę;
d) bezpieczeństwo naszych finansów;
e) bezpieczeństwo naszych bliskich;
f) bezpieczeństwo naszych dóbr materialnych i niematerialnych.

Ochrona danych osobowych – o czym warto pamiętać?

Od 25 maja 2018 r. posiadamy instrument prawny, który swobodnie możemy wykorzystywać w walce o ochronę naszych danych osobowych. Generalna zmiana podejścia jest zauważalna, jednakże w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia w tym zakresie. Przepisy i stosowne procedury są, teraz tylko należy nauczyć ludzi z nich korzystać. Warto pamiętać, że właśnie od tego są przepisy RODO – warto z nich korzystać i znać swoje prawa. Dobry przykładem jest np. prawo do bycia zapomnianym to nie jest mityczne stwierdzenie – działa w życiu realnym, warto jest to sprawdzić i przekonać się, że to działa.

Jak chronić dane w internecie?

Jednym ze sposób jest oczywiście nieprzekazywanie ich podmiotom, których nie znamy – dotyczy to zarówno nieznanych nam platform, osób, stron internetowych etc. Kolejnym sposobem jest indywidualnie występowanie do podmiotów (np. właścicieli stron internetowych, którzy posiadają bazy danych), z wnioskiem o usunięcie naszych danych osobowych w trybie przepisów RODO (wraz z podaniem linka do naszych danych).

RODO w internecie – jak je wykorzystać, aby oczyścić internet z naszych danych osobowych?

W przestrzeni internetowej występuje ogromna ilość serwisów, platform, które udostępniają ogólnodostępne dane np. jednoosobowych działalności gospodarczych. Takie dane zasługują na ochronę i jeżeli np. zakończyliśmy już naszą przygodę z konkretnym e-biznesem, wówczas możemy swobodnie wystąpić do właściciela konkretnej domeny z wnioskiem o natychmiastowe usunięcie naszych danych osobowych (wszystkich, zarówno adres, nazwy firmy, numeru kontaktowego etc.).

Czym jest przetwarzanie w rozumieniu RODO (w odniesieniu do danych osobowych)?

Jest to pojęcie niezwykle obszerne. Zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO – przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych
na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Wniosek o usunięcie danych osobowych – czyli prawo do bycia zapomnianym

W tym miejscu należy wskazać, że każdy ma prawo skorzystać z uprawnień, które przysługują mu na gruncie art. 17 ust. 1 lit. d RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi np. okoliczność, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (brak podstawy prawnej do ich przetwarzania).