W dniu dzisiejszym poruszymy temat kary, którą otrzymała platforma X za wyświetlanie reklam profilowanych z
wykorzystaniem danych wrażliwych. Podmiotem, który zwrócił uwagę na to naruszenie był NOYB – czyli
Europejskie Centrum Praw Cyfrowych z siedzibą w Wiedniu. W dalszej części publikacji skupimy się na
przybliżeniu tego zagadnienia.

NYOB – czyli organizacja non-profit, która walczy z łamaniem cyfrowego prawa

To właśnie za sprawą NYOB, która wystąpiła przeciwko platformie X (dawniej Twitter), dowiedzieliśmy się
o tym, że platforma X nielegalnie mikrotargetowała reklamy. NOYB złożyła skargę do organu ochrony
danych osobowych w Holandii na bezprawne wykorzystywanie poglądów politycznych i przekonań
religijnych użytkowników platformy X do celów reklamy kierunkowej.

Kara dla platformy X za reklamy profilowane i wykorzystywanie danych wrażliwych

Platforma X (dawniej Twitter) zbierała dane wrażliwe, takie jak poglądy polityczne i przekonania religijne,
monitorując zachowania użytkowników, takie jak kliknięcia, polubienia i odpowiedzi na posty na
platformie. Na wymiar kary przyjdzie nam jeszcze poczekać, jednakże już teraz wiemy, że takie działanie
było pozbawione legalności. Prawdopodobnie może zostać nałożona na platformę X wysoka grzywna, której
domaga się NOYB. Kara ta może wynosić nawet 10% światowego rocznego obrotu spółki.

Skarga NOYB do holenderskiego organu ochrony danych osobowych (European Data Protection Supervisor
w Brukseli) dostępna jest pod linkiem.

Ochrona danych osobowych

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez NOYB – „Opinie polityczne i przekonania religijne ludzi są
szczególnie chronione na mocy RODO. Chociaż oznacza to, że te kategorie danych mogą być legalnie
przetwarzane tylko w określonych okolicznościach, zostały one wykorzystane do kierowania reklam do
użytkowników X w kampanii reklamowej Komisji. Narusza to nie tylko GDPR, ale także ustawę o usługach
cyfrowych (DSA). NOYB złożył zatem skargę do holenderskiego organu ochrony danych. Biorąc pod uwagę
powagę naruszeń i dużą liczbę poszkodowanych użytkowników X, NOYB sugeruje również, że właściwy
organ powinien nałożyć grzywnę.”,

Naruszenie przepisów RODO i DSA

Jak podaje NOYB – „W listopadzie to niezgodne z prawem użycie mikrotargetowania skłoniło firmę NOYB
do złożenia skargi przeciwko samej Komisji Europejskiej. Teraz NOYB składa skargę przeciwko X.
Umożliwiając tę praktykę, firma naruszyła zarówno RODO, jak i DSA.”.

Prywatność w internecie – dobro szczególnej rangi

To ważne postępowanie przed holenderskim organem ochrony danych osobowych, gdyż ukazuje jakie dane
są faktycznie wykorzystywane przez właścicieli platform internetowych do targetowania reklam.
Okoliczności te często są pozbawione legalności, dlatego też istotne jest nagłaśnianie takich przypadków,
aby należycie chronić naszą prywatność i dane osobowe w internecie