Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, które kontaktują się z BSJPtech

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp. k. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059648 (dalej jako „BSJP” albo „Administrator”). BSJP jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): info@bsjp.pl;
 • za pośrednictwem poczty: BSJP ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
 • osobiście w siedzibie Administratora.
3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pracy, adres do korespondencji, adres poczty -email, numer telefonu, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

5. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, udzielenie informacji, nawiązaniu kontaktu/wykonanie telefonu (gdy np. pozostawiliście Państwo swoje dane kontaktowe, gdyż osoba, z którą chcieliście się skontaktować nie była obecna w biurze).
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6(1)(f) RODO), polegający na odpowiedzi na kierowane do nas pytania oraz kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi.
6. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawo dostępu do danych
w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych
gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Prawo usunięcia danych osobowych
 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu
 • gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej.
 • podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe nie będą nikomu udostępniane.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy:

 • zrealizowany zostanie cel ich przetwarzania (punkt 5 powyżej) tj. gdy udzielimy Państwu odpowiedzi, wykonamy do Państwa telefon, przekażemy informację;
 • złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (punkt 5 powyżej).
9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą jest dobrowolne. Jeśli nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na Państwa pytanie ani skontaktowanie się z Państwem.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.