Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp. k. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059648 (dalej jako „BSJP” albo „Administrator”). BSJP jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): info@bsjp.pl;
 • za pośrednictwem poczty: BSJP ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
 • osobiście w siedzibie Administratora.
3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

 • imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pracy, adres do korespondencji, adres poczty e-mail, numer telefonu;
 • oraz inne dane osobowe, o ile jest to związane ze świadczeniem Państwu pomocy prawnej (w tym dane szczególnej kategorii np. dane dotyczące stanu zdrowia, przynależności do związków zawodowych, światopoglądu, wyznania, naruszeń prawa – art. 9 i art. 10 RODO).
4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

5. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • wykonywania umowy zawartej z Państwem (osobą fizyczną), której przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej, bądź na Państwa żądanie przed zawarciem umowy np. w celu oszacowania czasu pracy i/lub wynagrodzenia (art. 6(1)(b) RODO);
 • rozliczenia wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej i innych płatności (art. 6(1)(c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego;
 • dochodzenia roszczeń z łączących nas z Państwem umowy, której przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej (art. 6(1)(f) i art. 9(2)(f) RODO).
6. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawo dostępu do danych

w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych

gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Prawo usunięcia danych osobowych
 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;

 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu
 • Gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej.
 • Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy).

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • do czasu, gdy upłynie termin przedawnienia roszczeń mogących powstać z umowy, której przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej;
 • do czasu gdy upłynie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie udzielonej pomocy prawnej.
9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez BSJP pomocy prawnej. Niepodanie tych danych osobowych oznacza, że taka umowa nie mogłaby być zawarta, jak również nie byłoby możliwe świadczenia przez BSJP pomocy prawnej na Państwa rzecz.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.