DSc of UJD Bogusław Przywora

Attorney-at-law

Contact

Experience

Graduate of Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. He was entered on the list of legal advisors kept by the Council of the Regional Chamber of Legal Advisors in Krakow in 2012.

Speciality

  • administrative law
  • local government law
  • spatial planning and development
  • real estate management

Doświadczenie zawodowe

Doctor of Social Sciences in the discipline of legal sciences (Jagiellonian University, 2019), Professor at the Jan Długosz University of Humanities and Sciences in Częstochowa, Head of the Chair of Systemic and Comparative Law at the Faculty of Law and Economics. Head and co-principal investigator of a grant entitled De-Radicalisation In Europe And Beyond: Detect, Resolve, And Re-Integrate within the SU-GOVERNANCE-09-2020 HORIZON 2020 project, coordinated by Glasgow Caledonian University, UK.

He has held internships or conducted research at overseas research centres including: University of Cambridge (UK), Max Planck Institute Heidelberg (Germany), University of Pecs (Hungary), National University "Kiev-Mohyla Academy (Ukraine), Hague Peace Palace Library (Netherlands), Ekonomické Fakultě Technické Univerzity v Ostravě (Czech Republic), University of Stockholm, University of Uppsala (Sweden), Ivan Franko Lviv National University and Ternopil National University of Economics (Ukraine).

Legal practitioner. A legal advisor entered on the list of legal advisors kept by the Council of the Regional Chamber of Legal Advisors in Krakow. He has long-standing experience in public administration bodies, including inspection and supervisory bodies. Author of studies and expert opinions on, inter alia, constitutional law, comparative constitutional law and administrative law.

Wybrane publikacje naukowe

1) Monographic studies:

Dobrzeniecki K. Przywora B. (ed.), Restrictions on rights and freedoms during the COVID-19 pandemic against a comparative background. First experiences, Warsaw 2021, pp. 540.

Przywora B., Wróbel A. (eds.), Legal status of the judge. Non-European countries. Vol. I, Warsaw 2020, pp. 557.

Glumińska-Pawlic J., Przywora B.,Słysz A. (eds.), Identification of Legal Barriers to Economic Activity. Selected issues, Warsaw 2020, pp. 328.

Przywora B. (co-author M. Augustyniak, P. Sularz), Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ss. 204.

Przywora B. (ed.), The legal status of the judge. European countries. Vol. I, Warsaw 2019, pp. 595.

Przywora B., Normative model of pre-court free legal aid in Poland", Warszawa 2019, pp 492
w Polsce”, Warszawa 2019, ss. 492.

Przywora B. (co-author M. Augustyniak), Organizacja wewnętrza rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza ze wzorami dokumentów, Warsaw 2019, pp. 384.

Przywora B. (co-author M. Borski and R. Glajcar), Postępowanie ustawodawcze
w polskim parlamencie - prawo, zwyczaje i praktyka, Sosnowiec - Katowice - Częstochowa 2015, pp. 241.

Przywora B., Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Kraków 2012, Jagiellonian University Publishers, pp. 301.

2) Other selected recent publications:

Przywora B. (współautor: Dobrzeniecki K.) Legal basic for introducing restrictions on human rights and fredoms during the first wave of the COVID-19 Pandemic
„Review of European and Comparative Law”, no 46(3)/2021,43-65;  https://doi.org/10.31743/recl.12439, https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/12439/11537.

Przywora B. (współautor M. Ponikowska-Stejskal), A Legal Framework for Teaching Religion and Ethics in the Polish Education System, [in:] Law, Education, and the Place of Religion in Public School. International perspectives, Charles J. Russo (ed.), Routledge (2021).

Przywora B. (współautor: M. Grzybowski), Ku doskonaleniu ustaw – kilka uwag o rozwiązaniach instytucjonalnych w 100-lecie od uchwalenia Konstytucji Marcowej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 4/2021.

Przywora B., Komentarz do art. 1 ustawy o służbie cywilnej, [w:] Prawo urzędnicze, red. K.W. Baran, Warszawa 2021.

Przywora, B., Tryb ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską decyzji Rady Europejskiej (UE, Euroatom) 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, 2(70) 2021, s. 123-140.

Przywora B., Instytucja partii politycznej w Konstytucji, „Przegląd Sejmowy”, nr 3/2021, s. 87–110.

Przywora B. Recenzja pracy: „Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, pod red. M. Granata, t. II, Warszawa 2019, ss. 338, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Zeszyty Prawnicze” 21.1, s. 349-358.

Przywora B. (współautor M. Grzybowski), Wpływ komisji Sejmu RP i szwedzkiego Riksdagu na treść projektów ustaw – analiza porównawcza proceduralnych unormowań regulaminowych, [w:] Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, red. A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Marcin M. Wiszowaty, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 791-803.

Przywora B. Recenzja pracy: Anna Wierzbica (ed.) Supervision and cotrol over local government in Poland and in Austria (Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich), C.H. Beck, pp. 364, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (Das Magazin der Deutsch-Polnischen Juristen Vereinigung)”, nr 4/2020, s. 34-38).

Пшивора Б. (współautor Ільницьки О.), Аналіз проміжних результатів реформи системи місцевого самоврядування в Україні та викликів її продовження „Державне будівництво та місцеве самоврядування” Випуск 35/2018 Харків, s. 21-36.

Przywora B. (współautor Borski M.), Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polskim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej, „Ruch, Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr rok LXXX, z. 2/2018, s. 19-33.

Przywora B., Problematyka ograniczeń w dostępie do napojów alkoholowych na terenie gminy po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 r. Analiza z perspektywy konstytucyjnej, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 5/(134)/2018, s. 45- 63.

Przywora B., Problem zgodności z Konstytucją RP rekompensat za pracę pracownika samorządowego w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2/2018, s. 77-85.

Przywora B., Zasada vacatio legis i konsekwencje prawne jej naruszenia – uwagi na kanwie wybranego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] 60. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Państwo i jego instytucje. Konstytucja–sądownictwo–samorząd terytorialny, red. R. Balicki i M. Jabłoński, Wrocław 2018, s. 325-332.

Пшиворa Б., (współautor Ільницький О.), Правові основи Державного бюджету згідно з Конституцією України, [w:] Current Constitutional issues. A jubilee book on the 40 th anniversary of scientific work of. Prof. Boguslaw Banaszak pod red. E. Castorina, I. Ganfalean, P. Kapusta, J. Michalska, Warszawa 2017, s. 487 – 495.

← Previous