W dniu dzisiejszym skupimy się na rozwiązaniach, które mają pomóc w walce z nieprawidłowościami w zakresie podatku VAT w odniesieniu do e-handlu (w celu ochrony wspólnego systemu tego podatku). Publikacja obejmować będzie rozwiązania, które przewiduje Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2020/284 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych – dalej „Dyrektywa” oraz Rozporządzenie Unii Europejskiej 2020/283 zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków służących wzmocnieniu współpracy administracyjnej w celu zwalczania oszustw związanych z VAT – dalej „Rozporządzenie”. Kolejne dwa akty prawne, które mają na celu walkę z przestępstwami związanymi z podatkiem VAT w odniesieniu do transakcji w obszarze e-handlu.

Wprowadzenie.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że przepisy Dyrektywy odnoszą się do ochrony wspólnego systemu podatku VAT w Unii Europejskiej, właśnie przed przestępstwami podatkowymi związanymi z transgranicznym e-handlem. W uproszczeniu należy wskazać, że regulacje te dotyczą obowiązków na podmioty obsługujące elektroniczne systemu płatności – tzw. e-płatności, w zakresie konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej kontrahentów oraz płatności online w odniesieniu do transakcji transgranicznych za konkretne okresy kalendarzowe. 

Kto jest zobowiązany do przestrzegania regulacji wynikających z Dyrektywy oraz Rozporządzenia?

Należy wyjaśnić, że do takich podmiotów zalicza się:

  1. podatników podatku VAT, którzy uczestniczą w transgranicznych transakcjach w e-handlu;
  2. podmioty obsługujące systemy e-płatności z krajów Unii Europejskiej;
  3. organy podatkowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Jakie obowiązki wynikają z Dyrektywy i Rozporządzenia?

Chodzi przede wszystkim o stosowanie szczegółowej ewidencji kontrahentów oraz samych płatności w zakresie transakcji transgranicznych. Zatem mowa tu o należytym zabezpieczeniu szczegółów takich transakcji – np. dane kontrahenta, numer identyfikacji VAT lub inny krajowy numer identyfikacji podatkowej odbiorcy płatności, jeżeli jest dostępny, dane płatności online, termin transakcji, waluta transakcji oraz wszelkie informacje, które jednoznacznie identyfikują płatność. W dalszej kolejności należy wskazać, że jak czytamy w art. 243b Dyrektywy – „aby osiągnąć cel w postaci zwalczania oszustw w dziedzinie VAT, państwa członkowskie wymagają od dostawców usług płatniczych, aby prowadzili wystarczająco szczegółową ewidencję odbiorców płatności i płatności w odniesieniu do usług płatniczych, które świadczą, za każdy kwartał kalendarzowy, aby umożliwić właściwym organom państw członkowskich prowadzenie kontroli dostaw towarów i świadczenia usług, które zgodnie z przepisami tytułu V uznaje się za mające miejsce w państwie członkowskim.”.

Od kiedy obowiązują regulacje określone w Dyrektywie i Rozporządzeniu?

W tym miejscu należy wyjaśnić, że przepisy, które wynikają z Dyrektywy i Rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r. Odnośnie wdrożenia Dyrektywy to państwa członkowskie Unii Europejskiej mają termin do 31 grudnia 2023 r. na wprowadzenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, które są niezbędne do jego wykonania. Wyjaśnić należy, że Rozporządzenie natomiast jako akt bezpośrednio obowiązujący, nie potrzebuje żadnej implementacji.

Podsumowanie.

Obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania handlem transgranicznym w odniesieniu do branży e-commerce. W związku z tym dynamicznym wzrostem, niezbędne okazało się również zwiększenie ochrony transakcji transgranicznych właśnie w odniesieniu do podatku VAT w celu eliminacji przestępstw związanych z podatkiem VAT w e-handlu. W tym miejscu należy również wyjaśnić, że przepisy wynikające z Dyrektywy oraz Rozporządzenia to niejako uzupełnienie szerokim ram regulacyjnych związanych z podatkiem VAT w odniesieniu do branży e-handlu, które obowiązują od 2021 roku, a które zostały przyjęte jako pakiet szczegółowych regulacji prawnych w dniu 5 grudnia 2017 r. Zatem nieprzerwanie od ponad 5 lat obserwujemy zintensyfikowane działania prawne w kierunku przeciwdziałania przestępstwom związanym z podatkiem VAT. Możemy również spodziewać się jeszcze bardziej szczegółowych regulacji w kolejnych latach.