W dobie tak dynamicznego rozwoju funkcjonalności takich jak chatbot’y, do których należą m.in.: ChatGPT-4, Perplexity AI, Jasper AI, Rytr etc., niezwykle istotne jest właściwe zweryfikowanie kontrahenta, który oferuje nam usługi dostarczenie tekstów np. na potrzeby konkretnej strony internetowej. Internet zasypywany jest w ostatnim kwartale ogłoszeniami osób, które oferują usługi związane z tworzeniem tekstów na konkretne tematy, oferując jednocześnie w zasadzie nieograniczone moce przerobowe. Jak to możliwe, że jeszcze parę miesięcy temu ten sam autor tekstów był w stanie opracować ich tylko określoną liczbę w miesiącu, dziś natomiast możliwości tej samej osoby są praktycznie nieograniczone? To wszystko za sprawą odkrycia funkcji jaką jest tworzenie tekstów przy pomocy sztucznej inteligencji (AI). Naturalnie niniejsza publikacja dotyczy okoliczności, w których zamawiający nie chce, aby wybrany autor korzystał przy tworzeniu tekstów z narzędzi typu chatbot (zdarzają się oczywiście okoliczności, w których zamawiający wręcz oczekują takich rozwiązań, ale to temat na odrębną publikację).

Niezbędna jest właściwa weryfikacja autorów (copywriterów).

Coraz więcej autorów tekstów zaczyna korzystać z rozwiązań AI. Aby uniknąć sytuacji, w której otrzymamy tekst od jego autora, który będzie w zasadzie taki sam jak inny tekst, znajdujący się na innej stronie internetowej (jest to możliwe w sytuacji, gdy w zapytaniu do chatbot’a zostaną użyte np. te same słowa, sformułowania etc.), należy zweryfikować i skontrolować autora. Nieocenione jak zwykle okazują się aktualne referencje i odpowiednie postanowienia umowne. Warto jest dodać postanowienie, zgodnie z którym w sytuacji, gdy zamawiający dowie się o tym, że przekazany tekst został sporządzony przy użyciu sztucznej inteligencji, wówczas wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kary umownej. Okoliczność ta może skutecznie wystraszyć nieuczciwego kontrahenta już na etapie poprzedzającym podpisywanie umowy.

Co należy zrobić, aby nie trafić na nieuczciwego autora (copywritera)?

Dodatkowo warto jest przy poszukiwaniu autorów tekstów wyraźnie zaznaczyć, że strona nie jest zainteresowana współpracą z autorami korzystającymi z AI. W internecie sporo jest ogłoszeń, w których zamawiający wprost wskazują, że dysponują oprogramowaniem, które sprawdza, czy dany tekst został sporządzony przy użyciu algorytmów AI. Powyższe działania już na wstępie powinny wyeliminować zgłoszenia od nieuczciwych wykonawców (autorów, copywriterów). Warto jest również sprawdzić przekazany tekst samemu, poprzez wpisanie jego tytułu (podtytułów) do generatora chatbot’a. Dodatkowo za zasadne należy uznać posiadanie dokumentacji (wymiany korespondencji e-mailowej) z potencjalnym autorem tekstów, z której treści wynikać będzie wyraźne wskazanie, że opracowanie tekstów nie może opierać się o korzystanie z funkcjonalności przewidzianej przez narzędzia typu chatbot. Ma to bardziej walor dowodowy i łatwiejsze wykazanie jaka była faktyczna intencja zamawiającego.

Autor tekstów, który przekazuje opracowania wygenerowane przez sztuczną inteligencję nie może przenieść do nich praw autorskich, gdyż takie teksty nie stanowią utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) – dalej „pr. aut.”, o czym szerzej w poprzedniej publikacji. Taki autor nie może z tej samej przyczyny wyrazić również zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w rozumieniu art. 46 pr. aut. (czyli prawa do dalszej ingerencji w tekst). Potencjalnych problemów jest całe mnóstwo, dlatego warto jest wnikliwie zweryfikować wybranego autora i podjąć współpracę tylko z godnymi zaufania i rzetelnymi twórcami, którzy tworzą swoje opracowania tekstowe, które bezspornie stanowią utwór w myśl przepisów pr. aut.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).