Każdy przedsiębiorca funkcjonujący w branży e-commerce, musi posiadać swój własny regulamin, który przede wszystkim jest zgody z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest dopasowany do specyfiki danego biznesu. Należy zadbać, aby treści formalne, które regulują stosunki pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem, były należycie nakreślone i legalnie kształtowały wzajemne relacje.

Czym są postanowienia niedozwolone, nazywane również klauzulami abuzywnymi?

Tytułem wstępu należy wyjaśnić podstawowe pojęcia, które regulują opisywaną problematykę. Za obowiązującym prawem należy powtórzyć – „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.” – tak art. 3581 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) – dalej: „k.c.”.

Kary, które może nałożyć na przedsiębiorcę UOKiK.

Za stosowanie niedozwolonych postanowień (klauzul abuzywnych) w regulaminach sklepu, Prezes UOKiK może nałożyć wysokie kary finansowe na przedsiębiorcę. Wyjaśnić należy, że określony sprzedawca, który swoim działaniem narusza zbiorowe interesy konsumentów (właśnie przez stosowanie klauzul niedozwolonych), może zostać ukarany karą finansową w wysokości do 10% przychodu za poprzedni rok obrotowy. Zatem wysokość tej kary może być wysoce dotkliwa dla przedsiębiorcy. Dodatkowo przedsiębiorca będzie zobowiązany do zmiany postanowienia w regulaminie tak, aby jego treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach mniejszej wagi, Prezes UOKiK może na podstawie uprawomocnionej decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę tylko do zmiany postanowienia, bez nakładania na niego kar finansowych. Taka sytuacja miała miejsce w marcu 2023 r., kiedy to Prezes UOKiK zobowiązał znany portal zajmujący się wyprzedażami, do zmiany swoich niezgodnych z prawem postanowień w regulaminie sklepu. Chodziło o usuniecie klauzul, które:

a) zobowiązywały kupującego do zwrotu produktu w oryginalnym opakowaniu (należy wyjaśnić, że takiego obowiązku nie ma);

 

b) zobowiązywały klienta, który składał reklamację do tego, aby zgodził się wyłącznie na naprawę produktu (warto jest podkreślić, że klient ma prawo do samodzielnego wyboru, czy chce, aby dana rzecz została naprawiony, lub wymieniona na nową).

Konsekwencje mogą być bardziej bądź mniej dotkliwe – mogą to być wysokie kary finansowe bądź tylko zobowiązanie do zmiany niezgodnego z prawem postanowienia. Warto jest jednak zadbać, aby żadne z tego typu okoliczności nie występowały w przypadku prowadzenia e-biznesu.

Dlaczego warto jest zlecić opracowanie dokumentacji formalnej sklepu internetowego doświadczonej w branży e-commerce kancelarii prawnej?

Należy wyjaśnić, że opracowanie dokumentacji formalnej dla sklepu internetowego nie zawiera tylko i wyłącznie regulaminu. Do takich dokumentów zaliczamy m.in.: wzory dokumentów dla klientów sklepu internetowego, klauzule związane z ochroną danych osobowych, klauzule związane z polityką prywatności, klauzule cookies, wzory odpowiedzi do klientów, regulaminy konkursów etc. Wszystkie te dokumenty, jeżeli będą przygotowane przez doświadczonego prawnika, który zna branżę e-commerce, pozwolą na legalne prowadzenie e-biznesu przez przedsiębiorcę bez obawy o negatywne konsekwencje prawne związane z działaniem niezgodnym z prawem. Warto jest zainwestować w sprawdzone rozwiązania prawne i skupić się już tylko na podstawowym celu – skutecznym prowadzeniu e-biznesu.

Wciąż niski wskaźnik odwiedzin podstron z regulaminami sklepów internetowych – podsumowanie.

Niestety w dalszym ciągu ilość odwiedzin podstron związanych z regulaminami sklepów internetowych jest zdecydowanie na bardzo niskim poziomie. Niestety klienci cały czas nie czytają regulaminów, a sięgają do nich dopiero wtedy, gdy dana transakcja okaże się w jakimś stopniu ich niezadowalająca. Warto jest czytać regulaminy, zwracać uwagę na krzywdzące klientów postanowienia i dbać o to, aby prawa konsumenta byłyprzestrzegane przez każdego z przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy działają w branży e-commerce.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).