Kwestie podatkowe związane z funkcjonowaniem rynku e-commerce, cały czas wymagają dostosowywania istniejących regulacji prawnych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Na kanwie powyższych przemian skupimy się na Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 2021/514 z dnia 22 mara 2021 r., która zmieniła Dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania. Rozwiązania przyjęte w powyższej dyrektywie powszechnie nazywanej Dyrektywą DAC-7 – która nakłada dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są różnego rodzaju towary oraz usługi. Jak czytamy w Dyrektywie – pierwsze informacje muszą zostać przekazane za okresy sprawozdawcze począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r.

Kogo obejmują i jakie obowiązki zawierają regulacje wynikające z Dyrektywy DAC-7?

Tytułem wstępu należy wyjaśnić, które podmioty są zobowiązane do dokonywania czynności sprawozdawczych. Do takich podmiotów należą podmioty, które wykonują za wynagrodzeniem jedną z poniższych czynności:

  1. najem nieruchomości zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych, a także wszelkich innych nieruchomości i miejsc parkingowych;
  2. usługi świadczone osobiście (z uwagi na dość niefortunne i nieostre nazewnictwo, koniecznym jest wyjaśnienie co oznacza usługa świadczona osobiście. Oznacza to usługę obejmującą pracę wykonywaną na czas lub w trybie zadaniowym przez co najmniej jedną osobę fizyczną działającą albo niezależnie, albo w imieniu podmiotu, która to praca jest wykonywana na żądanie użytkownika online albo fizycznie offline po ułatwieniu jej za pośrednictwem konkretnej platformy cyfrowej);
  3. sprzedaż towarów;
  4. najem jakiegokolwiek środka transportu.

Przekładając powyższe na bardziej obrazowe zdefiniowanie katalogu podmiotowego, należy wyjaśnić, że do takich platform zaliczymy m.in.: Booking, Bolt, Uber, Allegro, eBay, Panek, Miles, Olx etc. Naturalnie wymienione podmioty to tylko przykłady właścicieli platform, które są zobowiązane do przestrzegania  Dyrektywy DAC-7, a pełne wymienienie wszystkich zobowiązanych z oczywistych względów jest niemożliwe do wykonania, gdyż co chwilę powstają nowi operatorzy, którzy świadczą podobnego rodzaju usługi, które podlegają pod Dyrektywę DAC-7. Jako ciekawostkę należy wskazać, że przedmiotowe regulacje nie dotyczą np. sprzedawcy, który dokonał mniej niż 30 transakcji (czynności) i jego wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło 2000 Euro – co może być niezwykle istotne z punktu widzenia zdecydowanie mniejszych podmiotów bądź prywatnych sprzedawców.

Jakie obowiązki nakłada nowa Dyrektywa DAC-7? W tym miejscu należy wyjaśnić, że chodzi głównie o aktywnym sprzedawcy, którym może być zarówno osoba fizyczna oraz prawna. Zakres informacji obejmuje nazwę powyższego podmiotu (sprzedawcy), jego adres, numer NIP oraz numer identyfikacyjny VAT (jeżeli ma to zastosowanie). Dodatkowo wymagane może być przedłożenie takich informacji jak np. data urodzenia oraz wskazanie numeru w danym rejestrze gospodarczym. Wszystkie te informacje mają zostać przekazane przez operatora danej platformy cyfrowej do KAS – Krajowej Administracji Skarbowej.

Od kiedy należy stosować przepisy Dyrektywy DAC-7?

Same przepisy Dyrektywy DAC-7 należy stosować już od dnia 1 stycznia 2023 r. i jest to obowiązek każdego z państwa członkowskich. W tym miejscu należy również wskazać, że państwa członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 31 grudnia 2022 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy DAC-7.

Sankcje za niezastosowanie się do przepisów Dyrektywy DAC-7.

Karą pieniężną za brak zastosowania wytycznych określonych w Dyrektywie DAC-7, może być kara w wysokości do 1 miliona złotych.

Podsumowanie.

Przedmiotowe zmiany nakładają nowe obowiązki na właścicieli platform sprzedażowych. Sprawozdawczość w przedmiocie podatków jest czynnością niezwykle istotną i konieczną do należytego respektowania obowiązków podatkowych sprzedawców. Jest to kierunek, w którym podążają kraje Unii Europejskiej i możemy spodziewać się coraz to precyzyjniejszych rozwiązań na gruncie podatkowym.